• Снабдяване с виза за проектиране на ФЕЦ –от Главният архитект на съответната Община;
 • Проучване на условията и начина за присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа – от съответното регионално електроразпределително дружество, което издава – Становище с тези условия;
 • В съответствие на издаденото Становище и вида на ФЕЦ –ние изработваме технически проекти по всички части, за категории строежи – 3, 5 и 6 по смисъла на ЗУТ;
 • Съгласуване на проектната документация –със Съответните институции – Електроразпределително дружество, ВиК, БТК, РИОСВ, Общини, други;
 • Издаване на Разрешение за строеж на ФЕЦ – от съответната Община;
 • Сключване на Договор за присъединяване на ФЕЦ –от съответното регионално електроразпределително дружество;
 • Изграждане на ФЕЦ;
 • Подготвяне на съпроводителна документация за годността на изградената ФЕЦ и представянето им в съответните инстанции за назначаване на приемателна комисия;
 • Приемане на изградената ФЕЦ – от Електроразпределителното дружество или РДНСК;
 • Сключване на Договор за изкупуване на произведената електроенергия – с Лицензиран търговец на електрическа енергия.
 • Когато ФЕЦ е за собствени нужди – Регистриране по Закона за акциза и данъчните складове – съответната Митническа служба;
 • Включване на ФЕЦ в паралел към електроразпределителната мрежа.

Често задавани въпроси за документация и проектиране на фотоволтаични електроцентрали

Документацията играе решаваща роля при проектирането на фотоволтаични електроцентрали, тъй като осигурява точно водене на записи, съответствие с разпоредбите и улеснява ефективното управление на проекти. Той предоставя изчерпателна справка за системни спецификации, изчисления, спецификации на оборудването и протоколи за безопасност.
Ключовите документи, необходими за проектирането на фотоволтаична електроцентрала, обикновено включват проучвания за осъществимост, проучвания на място, чертежи на системния дизайн, електрически схеми, листове с данни на оборудването, структурни изчисления, ръководства за безопасност и насоки за експлоатация и поддръжка.
Дизайнът на фотоволтаична електроцентрала се определя чрез отчитане на различни фактори като наличния слънчев ресурс, условията на площадката, електрическите изисквания, стандартите за взаимно свързване на мрежата и конкретните цели на проекта. Това включва проектиране на оптималното разположение на слънчевите панели, избор на подходящи инвертори и други електрически компоненти и определяне на необходимото окабеляване и окабеляване.
Няколко софтуерни инструмента обикновено се използват за проектиране на фотоволтаични електроцентрали, включително PVsyst, PVSol, Helioscope, SolarDesignTool и AutoCAD. Тези инструменти помагат при оразмеряване на системата, анализ на засенчване, симулации на производителност, електрически дизайн и генериране на подробна проектна документация.
Съответствието с индустриалните стандарти и разпоредби е от решаващо значение при проектирането на фотоволтаични електроцентрали, за да се гарантира безопасност, надеждност и спазване на законовите изисквания. Стандарти като IEC 62446, IEC 61724 и IEEE 1547 очертават насоките за проектиране, инсталиране, тестване и работа на системата, докато местните разпоредби може да диктуват специфични кодове и процеси за разрешаване.