Проектиране и документация

 • Снабдяване с виза за проектиране на ФЕЦ –от Главният архитект на съответната Община;
 • Проучване на условията и начина за присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа – от съответното регионално електроразпределително дружество, което издава – Становище с тези условия;
 • В съответствие на издаденото Становище и вида на ФЕЦ –ние изработваме технически проекти по всички части, за категории строежи – 3, 5 и 6 по смисъла на ЗУТ;
 • Съгласуване на проектната документация –със Съответните институции – Електроразпределително дружество, ВиК, БТК, РИОСВ, Общини, други;
 • Издаване на Разрешение за строеж на ФЕЦ – от съответната Община;
 • Сключване на Договор за присъединяване на ФЕЦ –от съответното регионално електроразпределително дружество;
 • Изграждане на ФЕЦ;
 • Подготвяне на съпроводителна документация за годността на изградената ФЕЦ и представянето им в съответните инстанции за назначаване на приемателна комисия;
 • Приемане на изградената ФЕЦ – от Електроразпределителното дружество или РДНСК;
 • Сключване на Договор за изкупуване на произведената електроенергия – с Лицензиран търговец на електрическа енергия.
 • Когато ФЕЦ е за собствени нужди – Регистриране по Закона за акциза и данъчните складове – съответната Митническа служба;
 • Включване на ФЕЦ в паралел към електроразпределителната мрежа.